In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 38 Năm 2019
(tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)

1. Tiếp tục triển khai tập huấn "Sơ cấp cứu" cho học sinh.

2. Xây dựng kế hoạch ngoại khóa"Rung chuông vàng - Vẽ tranh" chủ đề: Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường phòng chống rủi ro thiên tai.

3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa truyền thông " Huyền thoại Trường Sơn" phối hợp với bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. áp dụng thể thức thi đua mới cho Liên Đội.