In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 34 Năm 2018
(tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018)

1. ổn định nề nếp đầu năm học.

2. sắp xếp các phòng học, phòng truyền thống Đội.

3. Phân công trực cờ đỏ ngay từ đầu năm học.

4. họp BCH liên Đội đầu năm.

5. Tập luyện đội nghi thức, đội trống.