In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 34 Năm 2015
(tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015)

1. ổn định nề nếp đầu năm học.

2. Tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Bâc Hồ với chúng em".

3. Xét học bỗng do ông bà Mai & Volker Doch.

4. Họp kiện toàn BCH Liên Đội.

5. Tham gia ngày hội bóng đá vui.