In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 3 Năm 2015
(tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015)

1. Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" đầu học Kỳ II.

2. Đón và làm việc với đoàn đánh giá ngoài.

3. Nộp bài viết thư cám ơn và báo cáo thành tích học tập (8 HS)