In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 24 Năm 2020
(tuần 24 năm 2020, từ 08/06/2020 đến 14/06/2020)

1. Duy trì tốt vệ sinh, nề nếp số lượng.

2. Lớp 9/4, 8/3 tham gia trực cờ đỏ đảm bảo.

3. Khen thưởng HS tiến bộ trong thánh 05/2020.

4. Làm hồ sơ ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Quỳnh Anh lớp 8/3.

5. Thu bài dự thi "Đại sứ văn hóa đọc". Cùng với tổ văn chấm và chọn bài tham gia thi cấp tỉnh.