In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 2 Năm 2019
(tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)

1. Tham gia cuộc thi "Sáng tạo khoa học kỷ thuật" cấp tỉnh.

2. Tập luyện bóng đá.

3. Tập huấn vật.

4. Triển khai ký cam kết thực hiện các quy định về vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hổ trợ, pháo và các đồ chơi nguy hiểm.