In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 2 Năm 2016
(tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016)

1. Duy trì tốt vệ sinh, nề nếp số lượng.

2. Triển khai hoạt động ngoài giờ theo công văn 3142.

3. Đẫy mạnh phong trào múa hát sân trường, thể dục giữa giờ.

4. Sơ kết Liên Đội vào lucs9h00 ngày 14/01/2016. thành phần TPT - BCH Liên Đội.

5. Theo dõi nề nếp trực của các Chi Đội.