In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 19 Năm 2020
(tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020)

1. Trực cờ đỏ lớp 7/2.

2. Duy trì nề nếp Liên Đội.

3. Theo dõi, đôn đốc 2 cuộc thi (Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ và cuộc thi Phòng chống bom mìn)

4. Phát động phong trào "Bạn giúp bạn"