In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 19 Năm 2019
(tuần 19 năm 2019, từ 06/05/2019 đến 12/05/2019)

1. Tổng kết các phong trào thi đua trong năm học (Nuôi heo đất, RLĐV, mỗi tuần một câu chuyện...)

2. Chuẩn bị danh sách học sinh bàn giao cho địa phương.

3. Các khối lớp thi học kỳ II theo lịch PGD.