In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 19 Năm 2014
(tuần 19 năm 2014, từ 05/05/2014 đến 11/05/2014)

1. Theo dõi nề nếp học sinh

2. Tăng cường kiểm tra nề nếp đặc biệt khối 8-9.

3. Chuẩn bị nội dung kết nạp Đoàn viên khối 9 vào dịp 19/05

4. Học sinh tham gia thi học kỳ II từ ngày 07/05 đến 15/05.