In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 18 Năm 2019
(tuần 18 năm 2019, từ 29/04/2019 đến 05/05/2019)

1. Duy trì, ổn định nề nếp sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

2. Tuyên truyền các bệnh mùa hè (Thủy đậu, quai bị..)

3. Thi HK II theo lịc thi của PGD.