In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 17 Năm 2019
(tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019)

1. Kiểm tra nề nếp, chuyên cần của học sinh.

2. Tiếp tục tuyên truyền phòng chống đuối nước, các dịch bệnh về mùa hè.

3. Vệ sinh phong quan trường lớp, trang hoàng chào mừng 30/4 và 1/5.