In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 15 Năm 2020
(tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020)

HS khối 9 tham gia học truwch tuyến qua truyền hình.

Các khối còn lại làm bài giáo viên giao.

Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid - 19.