In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 13 Năm 2018
(tuần 13 năm 2018, từ 26/03/2018 đến 01/04/2018)

1. Ônr định duy trì tốt nề nếp.

2. Báo cáo hoạt động 26/03 cho HĐNG PGD và huyện Đoàn.

3. Báo cáo viết thư Quốc tế UPU 2018 cho PGD.

4. Triển khai MHST - Dân vũ.

5. Theo dõi nề nếp thi đua, nề nếp trực.