In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 13 Năm 2017
(tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017)

1. Duy trì tốt nề nếp.

2. Kiếm tra hồ sơ các chi đội khối 6.

3. Sơ kết thi đua đợt 03 từ đầu HKII đến 26/03/2017.

4. Phát động phong trào thi đua đợt 04 từ 26/03/2017 đến 19/05/2017.

5. Đôn đốc các lớp tham gia ủng hộ tiền xây dựng NTLS Huyện.