In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 11 Năm 2017
(tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017)

1. Duy trì tốt nề nếp đặc biệt nề nếp trực cờ đỏ của các lớp.

2. Đẩy mạnh phong trào múa hát sân trường, thể dục giữa giờ.

3. Chọn vận động viên tham gia khảo sát điền kinh.

4. Tham gia khảo sát điền kinh (14/03/2017) cấp huyện.

5. Tham gia bóng đá cấp huyện(em Tiên 8/3).