In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 1 Năm 2016
(tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016)

1. Phát động phong trào thi đua đợt 3 từ đầu học kỳ II đến 26/03/2016.

2. Ổn định nề nếp từ đầu học kỳ II.

3. Phát động phong trào nuôi heo đất theo công văn của HĐĐ VÀ PGD.

4. Theo dõi các lớp trự cờ đỏ, lao động.

5. Các Chi Đội trang hoàng lại lớp học đảm bảo theo yêu cầu.