In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 9 Năm 2016
(tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016)

 

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Vệ sinh các tủ sách

- Chuẩn bị phô tô đề  kiểm tra chung 

- Giới thiệu sách theo chủ đề 8/3

- Thông báo các lớp chưa nộp tiền phụ huynh

- Phục vụ bạn đọc 

- Vệ sinh pòng làm việc