In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 7 Năm 2017
(tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phàn mềm thư viện

- Đối chiếu chứng từ công đoàn với kế toán

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp tiền đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc