In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 7 Năm 2014
(tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014)
Kế hoạch cá nhân

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Sắp xếp thư viện

- Nộp lệ phí thi học sinh giỏi

- Vệ sinh phòng làm việc