In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 6 Năm 2015
(tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015)

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng 

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Họp tổ văn phòng

- Tổng hợp bạn đọc tại chỗ tháng 01

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Vệ sinh phòng làm việc