In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 53 Năm 2015
(tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Ngoại khóa Rung chuông vàng

- Sơ kết tổ, họp hội đồng sư phạm

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Tổng hợp nộp tiền đợt 2

- Nộp kiểm kê cuối năm 2015

- Vệ sinh phòng làm việc