In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 52 Năm 2017
(tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuẩn bị vật dụng thi học kỳ I

- Nhập sách mới vào sổ

- Tiến hành kiểm kê 6 tháng cuối năm 2017

- Vệ sinh phòng làm việc

 - Đối chiếu chứng từ với kế toán