In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 51 Năm 2019
(tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật gió viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh các tủ sách