In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 51 Năm 2017
(tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Chuẩn bị vật dụng thi học kỳ các môn phụ

- Đi kho bạc

- Tham gia các hoạt động do trường tổ chức

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Vệ sinh phòng làm việc