In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 50 Năm 2013
(tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013)
Kế hoạch tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ I

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc