In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 5 Năm 2018
(tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm viẹc

- Thanh toán tiền KSK của CBGVNV

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Dán mã gáy sách mới

- Phát bì kiểm tra cho học sinh HKII

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên

- Sắp xếp các tủ sách

- Vệ sinh phòng làm việc