In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 5 Năm 2016
(tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016)

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp tiền học đầu năm

- Phát quà tết CBCNV

- Tham gia xổ số vui xuân chi đoàn

 - Vệ sinh phòng làm việc