In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 46 Năm 2014
(tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014)

- Chào cờ

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Đối chiếu chứng từ Công Đoàn với kế toán

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thông báo những em chưa nộp tiền đầu năm

- Phục vụ bạn đọc

- Nghĩ chế độ trong tuần