In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 45 Năm 2016
(tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ tháng 10 với kế toán

- Tiếp tục đôn đốc học sinh nộp các khoản đầu năm

- Lập danh mục mua bổ sung sách năm 2016

- Sinh hoạt tổ

- Đi kho bạc

- Vẹ sinh phòng làm việc