In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 45 Năm 2015
(tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015)

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề các môn

- Phân loại và làm mã số sách mới

- Họp hội đồng sư phạm

- Vệ sinh phòng làm việc