In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 44 Năm 2018
(tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợt 1/2018

- Tiến tục thu các khoản đợt 2

- Họp hội đồng sư phạm

- Thanh toán các khoản tu sữa

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách

- Vệ sinh các tủ sách