In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 44 Năm 2014
(tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014)

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

HỌP GIAO BAN TỔ

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

ĐỐI CHIẾU CHỨNG TỪ VỚI KẾ TOÁN

ĐI NỘP TIỀN TẠI KHO BẠC