In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 43 Năm 2014
(tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

HỌP GIAO BAN TỔ

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

PHÔTÔ ĐỀ KIỂM TRA CHUNG