In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 42 Năm 2019
(tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật GV và HS mượn trả trên cổng thông tin

- Tham gia hoạt động ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- Báo cáo tuần lễ học tập suốt đời

- Giơí thiệu sách theo chủ đề 20/10

- Vệ sinh phòng làm việc