In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 42 Năm 2013
(tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013)
KẾ HOẠCH TUẦN

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch lamg việc.

- Thau các khoản đầu năm

- Sắp xếp kho sách

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc