In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 40 Năm 2020
(tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020)

- Hop giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Lên kế hoạch và triển khai hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc