In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 40 Năm 2019
(tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Họp hội đồng sư phạm

- Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Rà soát hồ sơ thư viện chuẩn

- Tiếp tục bổ sung và dán mã gáy sách

- Vệ sinh phòng làm việc