In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 40 Năm 2013
(tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013)
Kế hoạch tuần

Thứ 2

Nghĩ lụt

 

Thứ 3

Lên kế hoạch làm việc

Thanh toán tiền chi bộ tại xã

Thứ 4

 

Thau các khoản đầu năm

Phục vụ bạn đọc

Đối chiếu chứng từ với kế toán về quỹ Công đoàn

Thứ 5

Họp hội đồng

Dự Hội nghị Công Đoàn

Thứ 6

Phục vụ bạn đọc

Tỏng hợp học sinh nộp tiền

Vệ sinh phòng làm việc

Thứ 7 nghĩ chế độ