In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 4 Năm 2016
(tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016)

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp tiền học đầu năm

- Đi kho bạc

- Cập nhật phần mềm thư viện

 - Vệ sinh phòng làm việc