In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 4 Năm 2015
(tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015)

 - Lên kế hoạch làm việc

- Phát các loại sổ sách HKII

- Nộp các khoản tại PGD huyện

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những en chưa nộp các khoản đầu năm

- Họp tổ văn phòng