In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 39 Năm 2017
(tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

-Lên ké hoạch làm viêvj

- Phục vụ bạn đọc 

- Thu các khoản đầu năm

-Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thanh toán tiền sách anh văn khối 6 cho PGD

-In phích sách 

- Vệ sinh phòng làm việc