In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 38 Năm 2020
(tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Làm thẻ bạn đọc

- Làm sổ theo dõi bạn đọc tháng9

- Tham gia họp phụ huynh đầu năm học

- Phục vụ bạn đọc 

- Vệ sinh các tủ sách