In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 36 Năm 2018
(tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuản bị vật dụng khai giảng năm học mới

- Thu các khoản đầu năm học

- Phục vụ bạn đọc Làm sổ theo dõi bạn đọc tháng 9

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện trên cổng thông tin

- Thanh toán các chế đọ sau khai giảng

- Họp hội đồng sư phạm tháng 9

- Vệ sinh phòng làm việc