In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 36 Năm 2014
(tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014)
KẾ HOẠCH TUẦN 03

HỌP GIAO BAN TỔ VĂN PHÒNG

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH 02-9

CHUẨN BỊ VẬT DỤNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

HỌP HỘI ĐỒNG

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM GVNV TRONG NHÀ TRƯỜNG