In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 35 Năm 2019
(tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viên mượn sách đầu năm học lên cổng thông tin

- Tham gia hội nghị phụ huynh đầu năm học 2019-2020

- Thống kê học sinh thiếu sách đầu năm học

- Rà soát lại hồ sơ thư viện chuẩn

- Vệ sinh các tủ sách và lâu chùi kính