In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 35 Năm 2015
(tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015)

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Tổng hợp HS Khối 6 mua đồng phục

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Hội nghị tổ

- Vệ sinh phòng làm việc