In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 35 Năm 2013
(tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013)
kế hoạch tuần 3.

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Lên kế hocachj tuần.

- Lập danh sách theo dõi thu các khoản đầu năm, tiến hành thu các khoản đầu năm.

- Tham gia tập huấn trang sử dụng trang wes của trường.