In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 34 Năm 2018
(tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phát các loại sổ sách cho CBGVNV

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm học

- Phát đồng phục học sinh khối 6

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Vệ sinh các tủ sách