In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 34 Năm 2016
(tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016)

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc

Cho giáo viên mượn sách đầu năm

Thu tiền đồng phục học sinh khối 6

Thông báo học sinh đăng ký mua sách anh văn  lớp 6

Tổng hợp học sinh nộp tiền mua sách anh văn nộp PGD

Tổng vệ sinh phòng làm việc